Vedtægter

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR), Silkeborg Afdeling.
Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

§2 Foreningens formål
• at samle interesserede i amatørradio og elektronik.
• at støtte den enkelte i bestræbelserne for at forbedre den tekniske kunnen.
• at repræsentere radioamatørerne over for andre organisationer og myndigheder.

§3 Medlemskreds
Som medlem optages enhver amatørradio og teknik interesseret.
Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til afdelingens bestyrelse.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som opkræves 1 gang årligt. Kontingentet betales forud og forfalder pr. 1. januar. Møde- og stemmeret ved en generalforsamling har kun medlemmer der ikke er i restance.
Ved indmeldelse i første halvår betales kontingent for et år. Ved indmeldelse i andet halvår betales kontingent for et halvt år. Kontingentet skal altid indbetales til klubbens bankkonto.
Hvis flere medlemmer tilhører samme husstand og et af disse betaler fuldt kontingent, kan de øvrige optages som familiemedlemmer til ½ kontingent.

Enhver interesseret har gratis adgang til foreningens møder 1 måned, hvorefter vedkommende må tage stilling til sit medlemskab.

§4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned og indkaldelse sker ved direkte indkaldelse pr. post og/eller ved bekendtgørelse i ”OZ” mindst 14 dage før afholdelse. Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest 1 uge forinden, har betalt forfaldet kontingent; der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand (for 1 år)
 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen (for 1 år)
 9. Valg af 1 revisor (for 1 år)
 10. Valg af revisorsuppleant (for 1 år)
 11. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal have gyldig amatørradiolicens. Mindst et bestyrelsesmedlem skal have licens til HF.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne indsender begæring herom til formanden. Mindst 2 af indsenderne skal dog have været medlem af foreningen i 2 år. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er modtaget, og indkaldelsesfrist er 14 dage. Medlemmerne som har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være repræsenteret ved denne.

§6 Foreningens daglige ledelse
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2 medlemmer.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger blandt sine medlemmer næstformand og kasserer.
Formanden og i hans fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle bestyrelsesmedlemmer er til stede

§7 Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet.
Foreningens regnskab føres af kassereren.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ved oprettelse af bank- og/eller girokonto, ved mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§9 Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på

§10 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige eller velgørende formål under hensyntagen til de krav, der er formuleret i ’Lov om folkeoplysning”.

§11 Datering
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i 2014.

Comments are closed.